“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง” รายการ “จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน”
18 กันยายน 2018
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ “งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”
28 กันยายน 2018
Show all

ประกาศเปิดเผยราคากลาง “งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ ๑-๔ และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (งานทำความสะอาด) (1) จำนวนเงิน 1,568,380.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เอกสารแนบคือ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

Comments are closed.