ประกาศเปิดเผยราคากลาง “จัดซื้อครุภัณฑ์”โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)” จำนวน 2 รายการ
13 กุมภาพันธ์ 2019
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย 2561 ครั้งที่ 2
13 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์(ร่าง) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จำนวน 2 รายการ

ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์(ร่าง) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1. โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง
2. โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ 675,000.- (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Comments are closed.