ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดโครงโลหะสำหรับการจัดแสงและการจัดแสดงงานด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 770,000 บาท
11 มกราคม 2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
15 มกราคม 2018
Show all

ประกาศร่างประชาวิจารณ์

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการชุดโครงโลหะสำหรับการจัดแสงและการจัดแสดงงานด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 770,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 มกราคม 2561 สำเนา ประกาศประกวดราคา สำเนา เอกสารประกวดราคา

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Comments are closed.