ประกาศราคากลาง “ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า จำนวน ๑ ชุด
12 มีนาคม 2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง”ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
15 มีนาคม 2018
Show all

ประกาศร่างประชาวิจารณ์”ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า จำนวน ๑ ชุด”

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ8. (ร่าง) เอกสารประกวดราคา9. (ร่าง) ประกาศประกวดราคา
ประกาศร่างประชาวิจารณ์”ชุดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตรงลงบนผ้า จำนวน ๑ ชุด” วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Comments are closed.