ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน
16 ตุลาคม 2021
การแข่งขันกีฬา E-Sports ROV MCT Tournament
19 ตุลาคม 2021
Show all

ประกาศรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 (สายสนับสนุน จำนวน 12 อัตรา)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งที่ 1/2564  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด

จำนวน 12 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

1.1 วุฒิปริญญาตรี                       อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.2 วุฒิปริญญาตรี (5 ปี)            อัตราเงินเดือน 20,540 บาท
1.3 วุฒิปริญญาโท                     อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปต๋ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฏ ก.พ.อ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

2.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร โดยใช้หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ   (แบบ สด.43) เท่านั้น

3. การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2564 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” หรือ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่  31  ตุลาคม  2564  ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.  สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00 น. และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

(1) ชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 50 บาท

ลิงก์การรับสมัคร https://rmutt.thaijobjob.com/

Comments are closed.