สถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2561
14 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
20 กุมภาพันธ์ 2019
Show all

“ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒ รายการ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน ๒ รายการ ได้แก่
๑. โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว จานวน ๗ เครื่อง
๒. โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว จานวน ๒ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ตารางราคากลาง (แบบ บก.06)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ TV LED 65 นิ้ว (1)

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ TV LED 75 นิ้ว (1)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Comments are closed.