The 4th ACA2018: Inspiration in color
15 พฤษภาคม 2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง “ระบบกล้องวงจรปิดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” จำนวน 1 ระบบ
22 พฤษภาคม 2018
Show all

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง”

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง” ประกาศประกวดราคา (21-05-61)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกล้องภาพยนตร์ระบบดิจิทัลระดับกลาง

เอกสารประกวดราคา e-Bidding (21-05-61)จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 780,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.