อาจารย์นายอนุสรณ์ สาครดี

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เบอร์โทรศัพท์: 084-653-0491
อีเมล์ : anusorn_s@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) การภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) : การพัฒนาวิธีการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลด้วยเทคนิค Day for Night

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : ผ่านการอบรม คอร์สการสอน โปรแกมตัดต่อและปรับแต่งสี ในหัวข้อTrain-the-Trainer Introduction to Resolve เวอร์ชั่น 14,15,16

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
การถ่ายทำภาพยนตร์ระบบดิจิทัล, ปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ระบบดิจิทัล, เทคนิคภาพยนตร์, ปฏิบัติการเทคนิคภาพยนตร์, การสร้างภาพเทคนิคพิเศษ, ปฏิบัติการสร้างภาพเทคนิคพิเศษ, เทคนิคการจัดแสงในภาพเคลื่อนไหว
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –