ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวยง อนุมานราชธน

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เบอร์โทรศัพท์: 081-621-1895
อีเมล์ :Yuvayong @rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : Film production workshop Kodak company

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
การผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล การตัดต่อภาพยนตร์ สัมมนาวิชาชีพด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ การศึกษาเฉพาะทาง 1 2
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :

เอกสารประกอบการสอน และ ตำรา เรื่อง การผลิตภาพยนตร์