ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพร ชูเกียรติ

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-525
อีเมล์ : kittiporn_c@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพใต้น้ำ

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : อบรมการถ่ายภาพใต้น้ำ วิจัยทางด้าน อุปกรณ์ การถ่ายภาพใต้น้ำ ศึกษาเรื่องของสีใต้น้ำ

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชา การผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล วิชาการตัดต่อภาพยนตร์ วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –