อาจารย์เบญนภา พัฒนาพิภัทร

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เบอร์โทรศัพท์: 080-838-4531
อีเมล์ : bennapa_c@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): 
3D Modeling, 3D Animation, เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality : AR), เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR), สื่อสมัยใหม่ (New Media)

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :
เบญนภา พัฒนาพิภัทร. (2563). แอปพลิเคชันแนะนำการใช้งานห้องปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบญนภา พัฒนาพิภัทร. (2563). แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสรรสร้างสื่อยุคดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เบญนภา พัฒนาพิภัทร. (2564). การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านการเล่าเรื่องโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุก (บพท.)

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย (Professional Development Training Course in University Pedagogy – Finland Model) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ University of Tampere

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชาหลักการแอนิเมชัน
วิชาการออกแบบรูปทรง 3 มิติ
วิชาการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :

Bennapa Chartchuea. (2018). Understanding of Beginner Animator Affect Animation Design with Frame-by-Frame Technique. Journal of Advanced Researching Dynamical and Control Systems,Vol.10,06-Special Issue,2018. p.1270-1276.

เบญนภา พัฒนาพิภัทร. โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562.