ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพรรษ การะเกตุ

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 090-552-8999
อีเมล์ : Nawapat_k@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จาก ม.สยาม

ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) จาก การโฆษณา ม.สยาม

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : Content Marketing

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
เทคโนโลยีสื่สารมวลชน,หลักการผลิตสื่อ, หลักการเขียนเพื่อการโฆษณา, ปฏิบัติการเขียนเพื่อการโฆษณา, หลักการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, ปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการโฏษณาและประชาสัมพันธ์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –