อาจารย์ธีรศานต์ ไหลหลั่ง

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
เบอร์โทรศัพท์: 081-772-3072
อีเมล์ :teerasan.la@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): เทคโนโลยีภาพดิจิทัล การสร้างสื่อโลกเสมือนจริง กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) : การพัฒนาสื่อเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : การถ่ายภาพสินค้าอย่างมืออาชีพ, สร้าง AR สำหรับธุรกิจดิจิทัลด้วย AR Foundation และ Unity, การผลิตสื่อดิจิทัลบุ๊ก

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
หลักการผลิตสื่อทางภาพและเสียง, เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง, เทคนิคพิเศษ, ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :

Teerasan Lailang. (2018). THE INFLUENCE OF HDR IMAGE ON SATISFACTION OF VIRTUAL REALITY (VR.) TO PROMOTE TOURISM
IN NAKHON NAYOK PROVINCE) Asia Color Association Conference 2018 P.31