ติดต่ออาจารย์สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน http://line.me/ti/g/RjM5qokCPs
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/M-VoxVoiXd
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การวิเคราะห์ผู้บริโภค http://line.me/ti/g/BZERE5hlj1
หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อมวลชน ,ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อมวลชน http://line.me/ti/g/jrJX3EAzzl
หลักการผลิตสื่อและการตัดต่อ ,ปฏิบัติการผลิตสื่อและการตัดต่อ http://line.me/ti/g/4oyq8rHZVV
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ,ปฏิบัติการการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/8fv1DRJ67d
กฎหมายจริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อ http://line.me/ti/g/k1HdyffMbi
 
รายวิชา qr-code เข้ากลุ่มรายวิชา ลิงค์กลุ่ม
การสร้างสรรค์และวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ,กำกับศิลป์ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/RLGH6Try6Y
หลักการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา, ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา http://line.me/ti/g/Fc4e89LWD-
หลักการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา, ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา http://line.me/ti/g/NAD6EejmXl
หลักการผลิตสื่อสังคมออนไลน์, ปฏิบัติการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ http://line.me/ti/g/qOl9Ke1PQj
การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/Pvxlmay8o-
หลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, ปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเพื่อการโฆษณาและปราะชาสัมพันธ์ http://line.me/ti/g/mGpv8lBYz1