ด้านการผลิตบัณฑิต
15 เมษายน 2021
ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าในมหาวิทยาลัย)
16 เมษายน 2021
Show all

ด้านการวิจัย

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการวิจัย สำหรับ แนวทางการขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผลงานวิจัยอาจารย์ และผลงานนักศึกษาตลอดปีการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สามารถสรุปรายละเอียดดังดังนี้

7.1 แนวทางการขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ดังต่อไปนี้

7.1.1 ศึกษาความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้องกับผลงาน

เช่น 1) สิทธิบัตรการออกแบบจะเหมาะกับบรรจุภัณฑ์ โดยใช้กราฟิกออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

2) อนุสิทธิบัตรเป็นการคิดค้นที่ไม่ซับซ้อน มีส่วนผสม องค์ประกอบ เช่น หมึกพิมพ์ เป็นต้น

3) ลิขสิทธิ์ เป็นผลงานภาพถ่าย แอนิเมชัน วิดีทัศน์ และโปรแกรม เป็นต้น

7.1.2 พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงานวิจัย / ผลงานนักศึกษาที่มีอยู่แล้ว หรือวางแผนสร้างผลงานใหม่

7.1.3 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น หัวหน้าฝ่ายวิจัยของคณะฯ, สวพ. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผลงาน

7.1.4 เริ่มดำเนินการสร้างผลงานวิจัย / ผลงานนักศึกษา

7.1.5 นำผลงานให้ สวพ. ตรวจสอบถึงคุณสมบัติของผลงานวิจัย / ผลงานนักศึกษา

7.1.6 ส่งคำขอรับ/แจ้ง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปยัง สวพ.

7.1.7 การดำเนินการขอสิทธิ

7.1.8 รับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

7.2 ขั้นตอนการยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.2.1 ส่งคำขอรับ/แจ้ง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปยัง สวพ.

7.2.2 ขอยื่นโอนสิทธิ

7.2.3 ยื่นคำขอ ณ DIP

7.2.4 DIP ตรวจสอบเบื้องต้น

7.2.5 DIP ประกาศโฆษณา / ตรวจสาระสำคัญ

7.2.6 รับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

 

ภาพบรรยากาศอาจารย์ภายในคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้

Comments are closed.