รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 8 ปีการศึกษา 2563
08 เมษายน 2021
ด้านการวิจัย
15 เมษายน 2021
Show all

ด้านการผลิตบัณฑิต

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการสอน Active Learning รูปแบบ PBL และปรับ-ประยุกต์ จัดการความรู้ตลอดปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสามารถสรุป แนวทางการสอน Active Learning รูปแบบ Project-based Learning (PBL)” ได้ดังต่อไปนี้

          7.1 แนวทางการสอน Active Learning รูปแบบ Project-based Learning (PBL)

7.1.1 นักศึกษาจำเป็นต้องทราบหลักการ หรือทฤษฎี เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

7.1.2 ควรสร้างกิจกรรมการระดมสมองร่วมกันของนักศึกษา

7.1.3 นักศึกษาปฏิบัติงานตามกระบวนการการทำงาน โดยการดำเนินงานด้วยตนเอง

7.1.4 อาจารย์มีหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษา

7.1.5 สร้างกิจกรรมสรุปการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

7.1.6 นักศึกษาและอาจารย์ประเมินเกณฑ์คะแนนร่วมกัน

7.1.7 โครงงานที่พัฒนามาจากโจทย์ / ปัญหาจากสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing)

7.1.8 นักศึกษาทำโครงงานเป็นทีม แต่ละทีมแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน และวางแผนการทำงานส่งข้อมูลทางออนไลน์ เนื่องจากการสถานการณ์โควิดนักศึกษาไม่สามารถทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันได้

7.1.9 นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากการเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เมื่อเปรียบ

เทียบกับเพื่อนร่วมชั้น

 

7.2 การเตรียมการสอน Active Learning รูปแบบ Project-based Learning (PBL) ของอาจารย์ผู้สอน

7.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรถึงประเด็นในการกำหนดโครงงาน

7.2.2 กำหนดแผนการสอนและช่วงเวลา จากการสรุปเนื้อหาควรเป็นช่วงงานชิ้นสุดท้ายเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้มาปรับใช้ได้

7.2.3 การกำหนดระดับคะแนน ทำข้อตกลง หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ได้โครงงานตามที่ต้องการ โดยผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้น และแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

7.2.4 เมื่อมีกิจกรรมผู้สอนทำหน้าที่ประเมินกิจกรรมและบันทึกผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งสามารถกำหนดการประเมินการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้

1) ขั้นตอนก่อนการเตรียมงาน วิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการ สอบถามความต้องการ

ของอาจารย์หรือลูกค้า

2) ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเมินจากความสามารถในการแก้ไขปัญหา ทักษะการวางแผน

การใช้สื่อ/เครื่องมือ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3) ขั้นตอนการนำเสนอโครงงาน ประเมินคุณภาพผลงาน ศักยภาพของทีมงาน และเทคโนโลยี

ต่าง ๆ

7.2.5 กิจกรรมควรอยู่ในสถานการณ์ที่นักศึกษาและอาจารย์พบปะกันได้ หากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อาจทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการ และขาดการสังเกตการณ์

 

7.3 ประโยชน์ของการสอน Active Learning รูปแบบ Project-based Learning (PBL)

7.3.1 นักศึกษาสามารถฝึกจากโจทย์ที่ตนเองสนใจ หรือโจทย์จากผู้ประกอบการ

7.3.2 นักศึกษาสามารถฝึกออกแบบเชิงแนวความคิด วิเคราะห์ผลงาน และสร้างผลงานตามโจทย์ที่ได้รับ

7.3.3 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ถึงรูปแบบการวางแผนเป็นระบบและกระบวนการที่ดี เป็นการบูรณาการเรียนการสอน

7.3.4 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมกันช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม

7.3.5 ผู้สอนต้องจัดการเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งในแบบการเรียน online และ onsite

7.3.6 ผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่นักศึกษา

 

ภาพบรรยากาศอาจารย์ภายในคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน Active Learning รูปแบบ PBL

Comments are closed.