ฝ่ายบริหารและวางแผน

– งานบุคลากร

– ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตาจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
– หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
– แบบประเมินภาระงานขั้นต่ำ
– ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระเบียบการเดินทางไปราชการ
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560
– ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ 2554
ระเบียบการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2549
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2552 ฉบับ2
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 2555 ฉบับ3
– มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2556
– หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน มทร.ธัญบุรี

– งานงบประมาณและแผนงาน

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2566 (ส่ง 13 พ.ค. 65)
– 1. แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะฯ
– 2. หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง)
– 3. บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– 4. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_66
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66
– 6. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_66
– 7. แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
– 8. แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– 9. แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– 14. แบบฟอร์ม TOR
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กำหนดส่ง 5 พ.ย.64)
– 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566
– 2. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณรายจ่าย 2566
– 3. แบบฟอร์ม ง.7_1 บริการวิชาการ_66
– 4. แบบฟอร์ม ง.7_2 วัฒนธรรม_66
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_66
– 6. แบบฟอร์ม Thailand 4.0_66
– 7. แบบฟอร์ม ง.7 รายละเอียดคำนวณค่าใช้จ่าย
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
– เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการพัฒนาคณะฯ
– กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด / KR ประจำปี 2565
– สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (KR) และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565
– นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ฉบับย่อ 2565
– Mission to Transform: 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กำหนดส่ง 5 พ.ย.64)
– 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2566
– 2. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณรายจ่าย 2566
– 3. แบบฟอร์ม ง.7_1 บริการวิชาการ_66
– 4. แบบฟอร์ม ง.7_2 วัฒนธรรม_66
– 5. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_66
– 6. แบบฟอร์ม Thailand 4.0_66
– 7. แบบฟอร์ม ง.7 รายละเอียดคำนวณค่าใช้จ่าย
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
– หลักเกณฑ์
– แบบ ง.4 รายการครุภัณฑ์
– การกำหนดขอบเขต TOR
– รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ TOR
แบบฟอร์มจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2565
– แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64
– ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 63-80 (ฉ.ย่อ) ปีงบประมาณ 2564
การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น) (กำหนดส่ง 12 ต.ค.60)
– นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 62
– คำชี้แจงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
– หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรโครงการ 2562
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป
แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณรายจ่าย 2562 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
– หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน
– หัวข้อร่าง TOR
– แบบ ปร.4-6
– แบบฟอร์ม TOR
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
การจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ 2561
– การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ในส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น)
– เกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้_ปี_61
– นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
– บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้
– วิธีการงบประมาณเงินรายได้ 2561
– แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ และ TOR
– แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง
– แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ
– แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม
– แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป

– งานพัสดุ

– แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
– บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
– แบบฟอร์มสเปคและราคากลาง
– พระราชบัญญัติ
– ระเบียบกระทรวงการคลัง
– กฎกระทรวง

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

– งานวิจัยและประเมินผล

– แบบเอกสารเพื่อการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบ
– IRD-08-MCT-แบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
– IRD-07-MCT-แบบสรุปผลงานวิจัย
– IRD-07-MCT-แบบสรุปผลงานวิจัย-021264
– IRD-08-MCT-แบบรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
– ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย พ.ศ.2559
– หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรในการไปเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผลงานวิจัย
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 1
– ขออนุมัติเบิกงวดที่ 2
– ขออนุมัติเบิกงวดสุดท้าย
– ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัย
– ฟอร์มขอขยายเวลา
– ยื่นขอเสนอโครงการ

– งานทะเบียนและวัดผล

– แบบฟอร์มขออนุมัติสอนชดเชย
– แบบฟอร์มรายงานผลเกรด

– งานพัฒนาหลักสูตร

– แบบฟอร์มคู่มือสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร

– งานเทคโนโลยีการศึกษา

– แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

– งานบริการวิชาการ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม

ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2563

– แบบฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
– ฟอร์มการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
– ปริญญาตรีเกณฑ์เพิ่มเติม

ระดับคณะ

ปีการศึกษา 2563

– แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง-มคอ.7-ระดับคณะ
– แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพิ่มเติม-ระดับคณะ-2563

ฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

– FTES ปีการศึกษา2563

ไฟล์ระดับปริญญาตรี
– แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2563
– อัตราการคงอยู่ 2563
– อัตราผู้สำเร็จการศึกษา 2562
ไฟล์ระดับบัณฑิตศึกษา
– จำนวนน.ศ.จบปีการศึกษา2561(ทุกคณะ-แยกตามสาขา)
– จำนวนน.ศ.จบปีการศึกษา2562(ทุกคณะ-แยกตามสาขา)
– จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562
– นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
– รายงานจำนวน น.ศ.ปัจจุบัน

คู่มือ

– คู่มือการเขียน-มคอ.7

– คู่มือการจัดระบบข้อมูลรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2558
– คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

– หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

– หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
– หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
– หลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– หลักสูตรเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
– หลักสูตรวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ
– หลักสูตรเทคโนโลยีสีและการออกแบบ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

การศึกษาเฉพาะทางฯ

เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

– คู่มือการศึกษา รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางฯ ๑ และ ๒

โครงการปริญญานิพนธ์

1. คะแนนเข้าชั้นเรียน
2. คะแนนเข้าพบที่ปรึกษา
3. คะแนนสอบโครงการฯ
4. เชิญเป็นที่ปรึกษาร่วม

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. คะแนนส่วนของที่ปรึกษา
2. คะแนนการสอบป้องกัน
3. คะแนนส่วนผลงานสื่อ
4 คะแนนรูปเล่มปริญญานิพนธ์