ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 081-638-5454
อีเมล์ : natwipa_s@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี :นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) การประชาสัมพันธ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตรพัฒนาการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
Public Relations, Advertising, Marketing Communication, Development Communication

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :
1. ปี 2564 หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วยกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy: MIDL) ในโครงการพลังเด็กเยาวชนร่วมสร้างนิเวศสื่อเพื่อสังคมสุขภาวะของมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) งบประมาณของ สสย.
2. ปี 2564 หัวหน้าโครงการวิจัยประสิทธิผลของฉลากคำเตือนแบบปราศจากสีสันประกอบภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

ประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
1. ปี 2564 หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วยกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy: MIDL) ในโครงการพลังเด็กเยาวชนร่วมสร้างนิเวศสื่อเพื่อสังคมสุขภาวะของมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) งบประมาร สสย.
2. ปี 2564 หัวหน้าโครงการวิจัยประสิทธิผลของฉลากคำเตือนแบบปราศจากสีสันประกอบภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ปี 2563 นักวิจัยในโครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน ประจำปี 2561 งบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4. ปี 2562 นักวิจัยในโครงการการถอดบทเรียนการเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัย งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
5. ปี 2561 หัวหน้าโครงการการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อและกระแสความสนใจของคนกลุ่มวัยต่างๆ เชิงลึก:กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง งบประมาณขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
6. ปี 2560 หัวหน้าโครงการประสิทธิผลของสีบนซองบุหรี่แบบปราศจากสีสัน งบประมาณของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
7. ปี 2559 หัวหน้าโครงการการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะเชิงสุขภาพในประเทศไทย งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
8. ปี 2559-2560 นักวิจัยในโครงการวิจัยการสื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่: สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9. ปี 2559-2560 นักวิจัยในโครงการวิจัยการส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10. ปี 2558-2559 นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องนวกรรมการสื่อสารจากงานวิจัยอาหารเพื่อ
การบริโภคอย่างถูกต้อง งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11. ปี 2557 นักวิจัยในโครงการวิจัยแบรนด์ สกว. : การประเมินคุณค่าและภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12. ปี 2557-2558 นักวิจัยในโครงการวิจัยและประเมินผลทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี 2557-2558 งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13. ปี 2556 หัวหน้าโครงการกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนสื่อออนไลน์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย งบประมาณของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
14. ปี 2555-2556 นักวิจัยในโครงการติดตามและประเมินทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี 2555-2556 งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
15. ปี 2555 หัวหน้าโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เมาไม่ขับ งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16. ปี 2554 หัวหน้าโครงการวิจัยกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อสร้างการรู้เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17. ปี 2554 หัวหน้าโครงการวิจัยกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบไทย: กรณีศึกษาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
1. การวิจัยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. กลยุทธ์การวางแผนรณรงค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
4. ปฏิบัติการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –