อาจารย์ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-521
อีเมล์ : chanida_s@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท : เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (ทล.ม.) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การถ่ายภาพ

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชาผลิตภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
วิชาการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –