ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-500
อีเมล์ :Jirasak_p@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การจัดแสงสำหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และ สายสัญญาณทางภาพและเสียง

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) : การจัดแสงภายใน และภายนอกสตูดิโอ

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : บริษัทเกียร์เฮดจำกัด แผนกแสง , Motion Picture Production Training and English for Specific Purposes ณ. Capilano College เมือง Vancouver ประเทศ Canada

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
อิเล็กทรอนิกส์ทางการผลืตสื่อ และ เทคนิคการจัดแสงฯ
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :

วิชาการ วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้ชื่อบทความ ศึกษาอุณหภูมิสีของแสงเทียบเคียงแผ่นกรองแสงปรับอุณหภูมิสีของแสงโคมไฟสำหรับการจัดแสงภาพเคลื่อนไหว ฉบับที่ 20, Issue 1, 2021 ISSN: 1686-8420 (Print), 2651-2289 (Online)