อาจารย์จารุณี เจริญรส

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-521
อีเมล์ : jarunee_j@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต( ศศ.ม.) เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): การถ่ายภาพ

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) : งานวิจัยเรื่อง ภาพประกอบข้อความคำเตือนการบริโภคบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลอฮอล์ที่มีผลต่อการรับรู้ข้อความคำเตือนและลดความดึงดูดใจต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) : บทความวิชาการ ชื่อบทความ “การทดลองกับการวิจัยด้านโฆษณา : แนวคิด การประยุกต์ใช้ และความท้าทาย”

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
วิชากำกับศิลป์ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
วิชาสัมมนาด้านเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –