รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-538
อีเมล์ : Phuangsuwan@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการพิมพ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) เทคโนโลยีทางภาพ จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): Pritning technology, Color vision, Color Appearance, Color Constancy

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :
Color appearace of color chips under various LED color lights

ประสบการณ์ที่สำคัญ
(Experiences ) :

Invited speaker at international conferences: ACA2013, APCV2014, ACA2018, ACA2019
Training: Exchanged researcher with Meijo University (supported by Meijo Univ. scholarship for 3 months)

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
Printing Technology, Post-press Technology, Color Science, Light and color in Imaging, Color psychology, Visual Information Processing, Human Color Perception, Psychophysical Methodology, Screen and Pad Printing
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :
Ikeda, M. and Phuangsuwan, C. (2020). The Effect of Tissue Paper on the Color Appearance of Colored Papers. Journal of the Optical Society of America A, 37(4), 114-121.