รับสมัครจิตอาสาช่วยดูแลความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
10 มีนาคม 2021
รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2021
Show all

งานแถลงความร่วมมือการรับมือกับข่าวปลอม Fake News กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(9 มี.ค. 64) นางสาวเบญนภา พัฒนาพิภัทร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หัวหน้าโครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake ได้นำผู้ร่วมโครงการและบุคลากร เข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือการรับมือกับข่าวปลอม Fake News กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ M Space ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด “แสดงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม Fake News” ร่วมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยเสวนาระดมความคิดในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าในปัจจุบันโซเซียลมีเดียได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวปลอมหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังทวีความรุนแรงได้มากพอที่จะส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคง ในระดับประเทศ ซึ่งมีการวิจัยของ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ว่าการแพร่กระจายของข่าวปลอมในโซเชียลมีเดีย รวดเร็วถึง 6 เท่า จากการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วของข่าว กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการสนับสนุนโครงการที่เข้าร่วมขับเลื่อนประเด็นข่าวปลอม ดังนี้
1. โครงการฐานข้อมูลต้นแบบเพื่อรับมือกับข่าวปลอม
2. โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมความเข้าใจและตีแผ่ภัยรู้เท่าทันสื่อยุคปัจจุบัน
3. โครงการเช็ก ชัวร์ แชร์
4. โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา
5. ภาพยนตร์ชุด เรื่อง บางกอก ซีโร่
6. โครงการ ข่าวจริงป่ะ
7. โครงการ การพัฒนาเกมสืบสวนและเกมโชว์ออนไลน์เพื่อการรับมือกับข่าวปลอมสำหรับประชาชนทั่วไป
8. โครงการ Fake News Fighter : การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม
9. โครงการ Check ก่อน Share วัยรุ่นยุคใหม่ รู้จริง ไม่มี Fake
10. โครงการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน
11. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม  
ด้วยเหตุนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงจัดกิจกรรมแถลงความร่วมมือการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก เรื่องพิษภัยและผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะ ตรวจสอบข่าวปลอมได้ รวมถึงส่งเสริมความรู้และความตระหนักในปัญหาข่าวปลอมสำหรับประชาชนทั่วไป

ภายในงานยังมีการเสวนาระดมความคิดในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ มีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต, คุณตรี บุญเจือ, คุณนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ฯลฯ นอกจากนี้ยังขอเชิญทุกท่านร่วมฟังภาคีเครือข่ายแนะนำโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนประเด็นข่าวปลอม (Fake News) ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า ในการศึกษาเรื่องของการแพร่กระจายของข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งเป็นการวิจัยการแพร่กระจายของข่าวปลอมในโซเชียลมีเดีย มีผลการศึกษาที่บ่งบอกว่าข่าวปลอมถูกแบ่งปันมากกว่าข่าวจริงและแพร่กระจายได้เร็วกว่าถึง 6 เท่า จากการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วของข่าวปลอมนี้เอง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ระงับข่าว และแก้ไข ซึ่งส่งผลเสียอย่างมหาศาลตามมาในภายหลัง การแพร่กระจายอย่างรวเร็วของข้อมูลเท็จ ซึ่งมีกรณีเชิงประจักษ์มากมายที่สะท้อนว่า “ข้อมูลเท็จ” เหล่านั้นก่อให้เกินปัญหาตั้งแต่ระดับ ส่วนรวม ถึงระดับปัจเจก ส่งผลเสียหายระดับประเทศและประชาชนในด้านความรู้ ความคิด ความมั่นคง ไปจนถึงชื่อเสียง และอาจถึงแก่ชีวิต และยังเป็นสิ่งสะท้อนที่ชัดเจนถึงความจำเป็นที่ประชาชนต้องมีความรู้เท่าทันสื่อในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ สื่อด้านเศรษฐกิจ สื่อด้านสังคม หรือแม้กระทั่งสื่อด้านการเมือง “Fake News” เป็นประเภทของการสื่อสารมวลชนหรือการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ข่าวจริง หรือเป็นข้อมูลที่หลอกลวง แพร่กระจายผ่านการพิมพ์แบบดั้งเดิม และเผยแพร่ข่าวหรือสื่อออนไลน์ทางสังคมออนไลน์ Fake News เขียนขึ้นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงเพื่อสร้างความเสียหายแก่สังคม แก่หน่วยงานหรือหวังผลทางการเมือง รวมทั้งการสร้าง Fake News เพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าและบริการแฝงไปกับข่าว เพื่อเพิ่มจำนวนผู้อ่านหรือการแชร์ออนไลน์

ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก เรื่องพิษภัยและผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะ ตรวจสอบข่าวปลอมได้ รวมถึงส่งเสริมความรู้และตระหนักในปัญหาข่าวปลอมสำหรับประชาชนทั่วไป วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการต่อต้าน/การรับมือกับข่าวปลอม 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในประเด็นการรับมือข่าวปลอม 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวลวง รวมถึงส่งเสริมความรู้และความตระหนักในปัญหาข่าวปลอมสำหรับประชาชน ณ M Space ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

ที่มา : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

test

Comments are closed.