ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินราคากลาง “ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด
03 พฤศจิกายน 2021
แนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน
09 พฤศจิกายน 2021
Show all

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า จำนวน 3 ราย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า จำนวน 3 ราย คือ
1. นายปรินทร สุขกาย หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลคะแนน 810
2. นางสาวณัฐพร พรัดพรม หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลคะแนน 560
3. นายจิรพัฒน์ จิตต์วิชัย หลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ผลคะแนน 515
ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 3 ราย ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ปีการศึกษา 2564 ของทางคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสอบ TOEIC

Comments are closed.