ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
29 มีนาคม 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Elluminati สมาชิกในทีมประกอบด้วย นาย พีรติ จุติเสถียรกุลนาย ธนวัฒน์ แสงอุไร และนาย ปัณณธร สุรวัศณิชา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
30 มีนาคม 2022
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวราตรี สุขประเสริฐ นายพีรวิชญ์ ยงสม และ นายธนากร ขันแข็ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวราตรี สุขประเสริฐ นายพีรวิชญ์ ยงสม และ นายธนากร ขันแข็ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กับผลงาน “หนังสั้นเรื่องของสมพงษ์” จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 6 ในหัวข้อ “Science Around Us” ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)

Comments are closed.