ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวราตรี สุขประเสริฐ นายพีรวิชญ์ ยงสม และ นายธนากร ขันแข็ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3
30 มีนาคม 2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ รายการ ชุดถ่ายทำภาพนิ่งสำหรับเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 570,000.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
31 มีนาคม 2022
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Elluminati สมาชิกในทีมประกอบด้วย นาย พีรติ จุติเสถียรกุลนาย ธนวัฒน์ แสงอุไร และนาย ปัณณธร สุรวัศณิชา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Elluminati สมาชิกในทีมประกอบด้วย นาย พีรติ จุติเสถียรกุลนาย ธนวัฒน์ แสงอุไร และนาย ปัณณธร สุรวัศณิชา นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Visual Effects Award กับผลงาน “หนังสั้น Phantasm ลางบอกเหตุ” จากโครงการ fuse.Film festival 2022 จัดโดย Young Filmmakers of Thailand

Comments are closed.