ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
19 กรกฎาคม 2019
มทร.ธัญบุรี ประกาศรับบุคคลสรรหาเป็นอธิการบดี
20 กรกฎาคม 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล PRINTING AND PACKAGING YOUNG DESIGNER 2019

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดการประกวด “ออกแบบลายกราฟิกถุงผ้าลดโลกร้อน PRINTING AND PACKAGING YOUNG DESIGNER 2019” เนื่องในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62 ประจำปี 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะด้านการออกแบบงานกราฟิก

กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการตัดสินและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและ
บรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ประภาภร ดลกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย, และอาจารย์คำรณ ย่องซื่อ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นเกียรติมอบรางวัลและร่วมงานครั้งนี้

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้เข้ารอบ 5 ผลงาน ได้มีการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา สุวรรณศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.กุลยา สาริชีวิน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดร.สุรชัย ขันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุชิต ภู่สกุล, นางสาวจุฑามาศ แก้วกัลยา, นายทฤษฎี คำภีระ
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนงรมณ วิไลรักษกุล
จากโรงเรียนราชินี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นายชนาธิป ตั้งศิริพร, นายชัชพล อินทร์ผล, นายทรงพล ปันนานนท์
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวมัลลิกา พานโน, นางสาวชญาดา ทวีศรี, นางสาวณัฐมน เหล่าพราหมณ์
จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม


รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวแพรวา วินมูน
จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์

รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวสหัทยา อ่อนละมูล, นายปองภพ มะรังสี, นางสาวศศิวรรวดี มีทองเหลา
จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดม ศึกษาน้อมเกล้า

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

Comments are closed.