ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย”
04 สิงหาคม 2021
รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564
05 สิงหาคม 2021
Show all

ขอเชิญประชาคม มทร.ธัญบุรี ร่วมรับฟังและสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาและเป็น มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญประชาคม มทร.ธัญบุรี ร่วมรับฟังและสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาและเป็น มหาวิทยาลัยแห่งความสุข วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

ช่วงเช้า เวลา 09:00-12:00 น.  อธิการบดี พบประชาคม

ช่วงบ่าย เวลา 13:00-17:00 น.  การเสวนา เรื่อง แนวทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญประชาคม มทร.ธัญบุรี ร่วมรับฟังและสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาและเป็นมหาวิทยาลัย แห่งความสุข วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98875049567?pwd=WkhzeHpmdFFVMEUZYTRmZTNaaWJZdz09

Meeting ID : 988 7504 9567
Passcode : 090864

หลักการและเหตุผล

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นองค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารองค์กร ได้จากการเลือกตั้งจากคณาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการคือตัวแทนของคณาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวาระการดำเนินงาน วาระละ ๓ ปี สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานและการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีพันธกิจประกอบด้วย การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นกลาง โปร่งใสด้วยเหตุและผลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นศูนย์กลางการประสานความคิดเห็น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และดำเนินการตามกระบวนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับองค์การภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง และสร้างสรรค์ต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตามโครงการการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและก่อนจะได้รับตำแหน่งได้มีการแถลงนโยบายการบริหารงานต่อประชาคมอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับประชาคมที่จะได้ทราบถึงผลงานที่ฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานในแต่ละรอบปี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดี ที่เปิดโอกาสให้ประชาคมได้รับฟังผลการบริหารงาน สอบถาม และติดตามผลงานของท่านอธิการบดีที่นำเสนอนโยบายต่อประชาคม เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม ต่อการบริหารงานที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนภายในองค์กร ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีหลายมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้อยู่ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นที่แน่นอนว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐที่กำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงเป็นสิ่งที่น่าฉุกคิดถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็นการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาในกำกับของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ทั้งการจัดให้มีโอกาสการเข้าถึงฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยนำโดยท่านอธิการบดี และต้องการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรได้มองเห็นถึงความชัดเจนและเข้าใจในบริบทของการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงเห็นว่าควรที่จะจัดประชุมสามัญวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการสัมมนาประจำปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ – อธิการบดีพบประชาคมและแนวทางของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นการนำเสนอผลการบริหารงานของท่นอธิการบดี และเสวนาเกี่ยวกับบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาสัยในกำกับของรัฐ และ!ตรียมความพร้ณมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ได้รับฟังผลการบริหารงาน สอบถาม และติดตามผลงานของท่านอธิการบดีที่นำเสนอนโยบายต่อประชาคม
๒. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างยั่งยืน

Comments are closed.