อาจารย์ กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เบอร์โทรศัพท์: 02-549-4507
อีเมล์ : kan.kunlapat@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.) สื่อสารมวลชน ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): 
ทางวิชาการ – ด้านการผลิตสื่อในชุมชน การผลิตสื่อท้องถิ่น
ทางเทคนิค – การผลิตสื่อเสียง งานศิลปกรรม งานตัดต่อและกราฟิก
เฉพาะทาง – การผลิตสื่อเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พิการทางการมองเห็นและ/หรือ
ผู้พิการทางการได้ยิน แนวทางการผลิตเสียงบรรยายภาพ (AD) การผลิตคำบรรยายแทน
เสียง (CC) และการผลิตภาษามือ (Sign Language)

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
 
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :
“มุมมองโทรทัศน์ดิจิตอลกับการเปิดรับสื่อของคนเจเนอเรชั่นวาย”. 2560.บทความทางวิชาการ วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), 157-170.

กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียง
และกิจกรรมโทรทัศน์ (ระดับต้น). กสทช. 2555.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียง
และกิจกรรมโทรทัศน์ (ระดับกลาง). กสทช. 2556.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียง
และกิจกรรมโทรทัศน์ (ระดับกลาง). กสทช. 2557.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกในหัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking. ชมรมพุทธศาสตร์สากล. 2557.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียง
และกิจกรรมโทรทัศน์ (ระดับต้น). กสทช. 2558.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการ SPRING NEW GEN REPORTER. สถานีโทรทัศน์ Spring News. 2558.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกาศทางโทรทัศน์รุ่นจิ๋ว
เพื่อการประชาสัมพันธ์ในชุมชน. สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2561.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. ผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอและประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สมุทรปราการเกมส์ ครั้งที่ 55. การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปรการ. 2563
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. โครงการฝึกปฏิบัติด้านการตัดต่อและการใช้โปรแกรมดาวินชีเบื้องต้น. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 2564.
กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร. การผลิตเสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางสายตา.
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2564.

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ :

“Building Materials from marine waste for the marine community”, 2020 Kaohsiung International Invention & Design EXPO, 10-12 ธันวาคม 2563 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
(Silver Medal)
“The Development of Techniques for Creating Sound Effects in the Digital Age (The Invention of the Sound Effect Production Box for Drama Program on Radio)”, 2020 Kaohsiung International Invention & Design EXPO, 10-12 ธันวาคม 2563 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน (Gold Medal)
“Video Media for Public Relations about masks Management to be environmentally friendly building and decoration materials.” 2021 China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo, 15-17 เมษายน 2564 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ (Silver Medal)
“Audio Description Production on VDO for Blind”, 2021 China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo, 15-17 เมษายน 2564 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน.
(Gold Medal)