ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เบอร์โทรศัพท์: 095-956-2996
อีเมล์ : kullkanit_t@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษดีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): งานด้านเขียนบท ผลิตราการ ผู้ประกาศ ในงานวิทยุกระจายเสียง

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :
โครงการฝังคัวในสถานประกอบการ บริษัท 4 Hundred จำกัด

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
1.การจัดรายการและบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่
3.การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
4.การวิจัยทางการสื่อสารมวลชน
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) :
กุลกนิษฐ์ ทองเงา และสมใจ สืบเสาะ. การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)