ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-521
อีเมล์ : kitirochna@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมีอุตสาหกรรม จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)เทคโนโลยีทางภาพ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก : Doctor of Engineering Human Vision and Color Science from Ritsumeikan University

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas): Color Science, Human Vision,

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) : โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของฉลากคำเตือนแบบปราศจากสีสันประกอบภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โครงการวิจัยเรื่องสีกับเพศทางเลือก

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
วิชาวิทยาศาสตร์สี วิชาแสงและสีเพื่อการบันทึกภาพ วิชาจิตวิทยาสี วิชาระบบการจัดการสี
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –