WORKPOINT GROUP เปิดรับสมัครงาน
30 กันยายน 2020
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพถ่ายสี, ขาว-ดำ เข้าประกวด
07 ตุลาคม 2020
Show all

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เรื่อง ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ขอเชิญชวน นศ. ชั้นปีที่ 3-5
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ และการเตรียมความพร้อม เรื่องประกันสังคม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
สำนักงานอธิการบดี
สำรองที่นั่ง ได้ที่นี่

Comments are closed.