การประยุกต์ใช้ Google Application กับการจัดการเรียนการสอน
12 เมษายน 2019
การทำงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ได้หลายบทความ
20 เมษายน 2019
Show all

การเขียนหมวดทั้ง 5 ของบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัย มีประมาณ 5 หมวด เช่น บทนำ ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ต้องวางแผนเขียนให้ดี ไม่ควรเขียนแบบ Abstract ว่ารายงานเป็นอะไร ต้องวางโครงร่าง เหมือนประหนึ่งการเขียนหนังสือวรรณกรรม ถ้าไม่โดนใจ ไม่มีจุดขาย มันไม่มีฮุก หรือ Hook ก็อาจไม่ได้รับความสนใจ

การเขียนความสำคัญของปัญหา ให้เขียนมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ เช่น “ประเด็นของ Executive Society เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องประสบไม่มีประเทศไหนไม่เจอ ยกเว้นประเทศที่เป็นประเทศเพิ่งเกิด หรือเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรม และประเทศที่มีชนชั้นแรงงานอยู่ ชนชั้นกลาง – สูง ประเทศไทยได้รับผลกระทบแน่นอน จะทยอยเป็นทุกประเทศ”

การเขียนวัตถุประสงค์ Objective วัตถุประสงค์ในวรรณกรรม หรือวารสาร ทางวิชาการ จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ไปด้วย

การเขียนระเบียบวิธีวิจัย Methodology ต้องเขียนสรุป ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการออกแบบงานวิจัยจะวัดค่าอะไรบ้าง ตัวนั้น ตัวนี้ โดยตัวแปรอาจจะไม่จำเป็น ซึ่งตัวแปรจะต้องมีนิยามศัพท์ปฏิบัติการ ถ้าเขียนชัดเจนทุกอย่าง เนื้อความก็จะอยู่ในนั้น

การเขียนผลของการวิจัย โดยปกติถ้าเป็นงานการศึกษา การวิจัยผล จะต้องกระชับผล ไม่ใช่เอาผลทุกอย่างมาตอบ ถามเรื่องอะไรเราตอบเรื่องนั้น โดยใช้วัตถุประสงค์หลัก

การเขียนสรุป เป็นการสรุปผลทั้งหมดของงานวิจัย โดยปกติจะเขียนไว้ 15 หน้า แต่ถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์อาจจะถึง 20 หน้า

สรุปเทคนิควิธี

การเขียนบทความวิจัย มีประมาณ 5 หมวด เช่น บทนำ ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา ต้องวางแผนเขียนให้ดี ไม่ควรเขียนแบบ Abstract ว่ารายงานเป็นอะไร ต้องวางโครงร่าง

1 การเขียนความสำคัญของปัญหา ให้เขียนมุ่งไปที่วัตถุประสงค์

2 การเขียนระเบียบวิธีวิจัย Methodology ต้องเขียนสรุป ให้ผู้อ่านเข้าใจถึงการออกแบบงานวิจัยจะวัดค่าอะไรบ้าง

3 การเขียนผลของการวิจัยจะต้องกระชับผล ไม่ใช่เอาผลทุกอย่างมาตอบ ถามเรื่องอะไรเราตอบเรื่องนั้น โดยใช้วัตถุประสงค์หลัก

4 การเขียนสรุป เป็นการสรุปผลทั้งหมดของงานวิจัย โดยปกติจะเขียนไว้ 15 หน้า แต่ถ้าเป็นสายสังคมศาสตร์อาจจะถึง 20 หน้า

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

  1. 1. การวางโครงร่างเนื้อหา

Comments are closed.