อาจารย์กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี

สังกัดสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
เบอร์โทรศัพท์: 025-494-521
อีเมล์ : kanpicha_s@rmutt.ac.th
 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา

ปริญญาตรี : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการพิมพ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 
ข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ (Research Areas):การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การทดสอบวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

งานวิจัยหรืองานบริการทางวิชาการที่กำลังดำเนินการอยู่ (Current Research ) :

ประสบการณ์ที่สำคัญ (Experiences ) :

รายวิชาหลักที่สอน (Courses) : 
 
วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
วิชาหมึกและกระดาษ
วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เลตเตอร์เพลสและเฟล็กโซกราฟี่
วิชาเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและการบรรจุ
วิชาการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
วิชาเทคดนโลยีการทำแม่พิมพ์
 
ผลงานทางวิชาการ

ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน (2019-ปัจจุบัน) : –